Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đặng Quốc Việt;  Advisor : Hồ Anh Túy; Trần Trung Dũng (2011)

 • Trình bày tổng quan về IPTV. Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV. Khái quát về nén tín hiệu video và chuẩn nén MPEG. Chất lượng dịch vụ và bảo mật trong IPTV. Triển khai hệ thống IPTV. Hướng phát triển và kết luận.

 • Thesis


 • Authors : Đào Lan Hương;  Advisor : Phương Xuân Nhàn (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về các kỹ thuật của công nghệ ghép kênh phân chia theo tần số trực giao như đồng bộ, cân bằng, khử tiếng giọng và mã hoá.Nêu ứng dụng của công nghệ ghép kênh phân chia theo tần số trực giao trong thông tin vô tuyến và hữu tuyến.

 • Thesis


 • Authors : Trần Trọng Nghĩa;  Advisor : Phạm Văn Bình (2012)

 • Trình bày về nguyên lý truyền hình. Các dạng méo và nhiễu trong truyền hình. Hiện trạng và xu hướng phát triển của truyền hình số. Tổng quan về nén. Một số công nghệ nén. Nén video theo chuẩn MPEG.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Phương Anh;  Advisor : Nguyến Nam Quân (2010)

 • Tổng quan dịch vụ truyền hình IPTV. Kỹ thuật sử dụng trong mạng IPTV. IPTV qua các mạng phân phối. Nghiên cứu giải pháp triển khai IPTV của Siemens ứng dụng cho Nacencomm.