Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thủy;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2012)

 • Trình bày tổng hợp xúc tác trên cơ sở Co bổ sung kim loại thứ 2 là K mang trên chất mang y-Al2O3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng kim loại hoạt động Co, nguồn muối kim loại đưa lên chất mang, điều kiện hoạt hóa và điều kiện tiến hành phản ứng tới hiệu quả quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu.

 • Thesis


 • Authors : Tống Xuân Hưng;  Advisor : Trần Thu Hương; Lê Huyền Trâm (2013)

 • Trình bày tổng quan về cây Xakê. Tách chiết, phân lập các hợp chất có hoạt tính sinh học trong cây Xakê. Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất được phân lập. Kết quả phân tích từ dịch chiết của cây Xakê

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Viết Tú;  Advisor : Vũ Đình Hoàng; Phan Thanh Bình (2010)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan: các kháng sinh nhóm cephalosporin, kháng sinh cefotaxime. Quá trình thực nghiệm: hóa chất, thiết bị, các phản ứng chuyển hóa đã nghiên cứu, phân tích sản phẩm. Trình bày các kết quả và thảo luận

 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Hữu Danh;  Advisor : Đỗ, Thanh Hải (2012)

 • Giới thiệu về dầu mỡ thải, phương pháp cracking dầu mỡ thải thu nhiên liệu xanh, thành phần xúc tác cracking, giới thiệu về Alpo và Sapo. Thực nghiệm điều chế Sapo5, các phương pháp xác định đặc trưng xúc tác, tiến hành phản ứng cracking dầu ăn thải, đánh giá tính chất của nguyên liệu, xác định và đánh giá các chỉ tiêu của phân đoạn. Kết quả và thảo luận.