Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Phạm Thị Hồng Chiến;  Advisor : Nguyễn Thanh Liêm; Phùng Anh Tuân (2020)

  • Tổng quan về công nghệ in UV offset, mực in UV offset và dung dịch ẩm; tổng quan về tương tác giữa mực và dung dịch ẩm; phương pháp thực nghiệm; kết quả thực nghiệm.

  • -


  • Authors : Hồ Quang Minh;  Advisor : Đặng Quốc Khánh; Nguyễn Ngọc Tuệ (2020)

  • Tổng quan về ô nhiễm nước và phương pháp xử lý, quá trình hấp phụ, cacbon hoạt tính, cabon hoạt tính từ các nguồn nguyên liệu khác nhau; phương pháp chế tạo vật liệu; phương pháp thực nghiệm.

  • -


  • Authors : Trần Nhung Hiền Phương;  Advisor : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2020)

  • Tổng quan về polyme, phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng hợp chuỗi ion, phân biệt giữa phản ứng trùng hợp gốc tự do, cation và anion, tình hình nghiên cứu phản ứng UV trùng hợp ứng dụng trong chế tạo lớp phủ; phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; kết quả.