Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Trung;  Advisor : Nguyễn Hàn Long (2015)

 • Tổng quan lý thuyết về ZnO và nano-ZnO, các phương pháp tổng hợp nano-ZnO. Nêu các phương pháp thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu phương pháp tổng hợp nano-ZnO với sự hỗ trợ của các phụ gia phân tán, của bức xạ năng lượng sóng siêu âm, của bức xạ năng lượng sóng vi ba.

 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Xuân;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2011)

 • Trình bày tổng quan tài liệu về nhiên liệu sinh học, xúc tác cho quá trình cracking, tổng quan về dầu ăn thải, mỡ động vật thải. Tổng hợp zeolit Y, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Tiến hành cracking dầu mỡ thải trong pha lỏng, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Xác định một số chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Chúc;  Advisor : Nguyễn Anh Dũng (2010)

 • Tổng quan về vật liệu thủy tinh, tổng hợp thủy tinh theo phương pháp sol-gel, lý thuyết về thủy tinh lỏng hệ SiO2 - Na2O. Nghiên cứu thực nghiệm và trình bày các kết quả về cấu trúc và tính chất cơ lý của vật liệu

 • Thesis


 • Authors : Đặng Lý Nhân;  Advisor : Lê Minh Thắng (2010)

 • rình bày tổng quan lý thuyết: vấn đề ô nhiễm môi trường, phương pháp xử lý ô nhiễm khí thải, giới thiệu chất mang Al2O3, giới thiệu chất nền Cordierite, các vấn đề của đề tài. Quá trình thực nghiệm: tổng hợp Cordierite, quy trình đưa chất mang lên chất nền Cordierite, các phương pháp hóa lý nghiên cứu đặc trưng. Kết quả và thảo luận.

 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Văn Hòa;  Advisor : Đào, Quốc Tùy (2012)

 • Trình bày về tổng hợp chất mang y-Al2O3 mao quản trung bình. Tổng hợp xúc tác MoO3/y-Al2O3 bằng phương pháp tẩm, xác định điều kiện tối ưu cho quá trình điều chế xúc tác; nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Tổng hợp EM trên xúc tác MoO2/y-Al2O3; điều kiện tối ưu để tổng hợp EM. Đánh giá tính năng của sản phẩm bằng khả năng chịu oxi hóa trong bình chứa LPG.