Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thủy;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2012)

 • Trình bày tổng hợp xúc tác trên cơ sở Co bổ sung kim loại thứ 2 là K mang trên chất mang y-Al2O3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng kim loại hoạt động Co, nguồn muối kim loại đưa lên chất mang, điều kiện hoạt hóa và điều kiện tiến hành phản ứng tới hiệu quả quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu.

 • Thesis


 • Authors : Hà Quang Ánh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2010)

 • Trình bày tổng quan về màu sắc, chất màu làm cho đồ gốm, một số tinh thể nền trong tổng hợp chất màu, phản ứng hóa rắn trong tổng hợp chất màu, phương pháp tổng hợp chất màu, tình hình tổng hợp chất màu trên mạng tinh thể kẽm titanat và chất màu trên nền kẽm titanat. Nội dung, phương pháp nghiên cứu và dụng cụ thiết bị, hóa chất. Kết quả nghiên cứu tổng hợp Zn2TiO4, tổng hợp chất màu t...

 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Văn Hòa;  Advisor : Đào, Quốc Tùy (2012)

 • Trình bày về tổng hợp chất mang y-Al2O3 mao quản trung bình. Tổng hợp xúc tác MoO3/y-Al2O3 bằng phương pháp tẩm, xác định điều kiện tối ưu cho quá trình điều chế xúc tác; nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Tổng hợp EM trên xúc tác MoO2/y-Al2O3; điều kiện tối ưu để tổng hợp EM. Đánh giá tính năng của sản phẩm bằng khả năng chịu oxi hóa trong bình chứa LPG.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Chúc;  Advisor : Nguyễn Anh Dũng (2010)

 • Tổng quan về vật liệu thủy tinh, tổng hợp thủy tinh theo phương pháp sol-gel, lý thuyết về thủy tinh lỏng hệ SiO2 - Na2O. Nghiên cứu thực nghiệm và trình bày các kết quả về cấu trúc và tính chất cơ lý của vật liệu

 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Phương;  Advisor : Đào Quốc Tùy (2013)

 • Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển cơ chế phản ứng và động học quá trình tổng hợp nguyên liệu sản phẩm xúc tác, các phương pháp tổng hợp thiết bị phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Fischer-Tropsch; Thực nghiệm tổng hợp phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc trưng thiết lập hệ thóng phản ứng Fischer-troppsch đánh giá hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác, đánh giá chất lượng nhiên l...

 • Thesis


 • Authors : Đặng Lý Nhân;  Advisor : Lê Minh Thắng (2010)

 • rình bày tổng quan lý thuyết: vấn đề ô nhiễm môi trường, phương pháp xử lý ô nhiễm khí thải, giới thiệu chất mang Al2O3, giới thiệu chất nền Cordierite, các vấn đề của đề tài. Quá trình thực nghiệm: tổng hợp Cordierite, quy trình đưa chất mang lên chất nền Cordierite, các phương pháp hóa lý nghiên cứu đặc trưng. Kết quả và thảo luận.

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hiên;  Advisor : La Thế Vinh (2010)

 • Trình bày tổng quan về polyme vô cơ, polyme aluminosilicat, động học quá trình hòa tan, phương pháp nghiên cứu động học quá trình hòa tan. Các phương pháp xác định thành phần hòa tan, xác định cấu trúc và thành phần pha. Chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ hóa chất, thực nghiệm tiến hành tổng hợp polyme aluminosilicat. Trình bày kết quả và thảo luận về thành phần hóa học và thành phần pha của mẫu cao...

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hương;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2010)

 • Trình bày khảo sát một số ảnh hưởng đến quả trình kết tinh tổng hợp vật liệu nanozeolit A và đưa ra điều kiện tổng hợp vật liệu tối ưu nhất. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng kiềm, hàm lượng silic, hàm lượng nước và ảnh hưởng của nhiệt độ. Ứng dụng vật liệu nanozeolit A tổng hợp được để xử lý các ion Cu2+ và Zn2+ trong dung dịch. Khảo sát ảnh hưởng về pH, thời gian hấp phụ, hàm lượ...

 • Thesis


 • Authors : Trần Quốc Hải;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2013)

 • Tổng quan về vật liệu rây phân tử, vật liệu aluminophotphat, Sapo-5, meso-sapo, lý thuyết về phản ứng cracking, về cặn béo thải. Tổng hợp Sapo-5, meso-sapo, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác, quá trình cracking cặn béo thải thu nhiên liệu diesel sử dụng xúc tác chứa nền họ sapo, đánh giá tính chất của nguyên liệu và sản phẩm. Kết quả chứng minh cấu trúc của sapo-5, cấu trúc của vật liệu meso-sa...