Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Dung;  Advisor : Nguyễn Thị Bích Thủy; Phan Thị Minh Ngọc (2010)

  • Giới thiệu chung về ăn mòn kim loại và sự bảo vệ ăn mòn kim loại của mạng sơn, giới thiệu chung về sơn vô cơ giàu kẽm, chất tạo màng, phụ gia. Trình bày về nguyên liệu, các phương pháp xác định tính chất vật lý của sơn, các phương pháp xác định tính chất cơ lý của màng sơn, quy trình chế tạo sơn. Khảo sát chế độ thủy phân chế tạo chất tạo màng, khảo sát ảnh hưởng của hàm lượn...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Mai;  Advisor : La Văn Bình (2010)

  • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit vô cơ chịu axit trên cơ sở chất nền là hệ polyme vô cơ Na2O - Al2O3 - SiO2 - H2O, cốt là quartz, bã thải secpentin và bã thải caolanh cùng với chất đống rắn là Na2SiF6, chủ yếu sử dụng trong môi trường axit H2SO4 nồng độ cao.