Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Hương;  Advisor : Lê Minh Thắng (2013)

  • Trình bày tổng hợp TiO2 theo các phương pháp kết tinh thủy nhiệt và bay hơi dung môi. Tổng hợp các chất mẫu xúc tác TiO2 mang trên các chất mang với hàm lượng TiO2 lớn và độ bền của TiO2 trên mang tốt. Xúc tác TiO2 có khả năng chuyển hóa Cr(VI) tốt tai pH thấp (81,19%) nhưng có khả năng chuyển hóa Cr(VI) chưa cao ở pH trung tính. Xúc tác mang trên Al2O3 có hoạt tính cao nhất cho p...

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Thanh Hiếu;  Advisor : Vũ Đình Hoàng (2012)

  • Nghiên cứu phản ứng este hóa axit tetrahydrofuranoic. Nghiên cứu phản ứng amide hóa. Kết quả phân tích sản phẩm bằng các phương pháp phổ để khẳng định cấu trúc của sản phẩm