Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Trần Nhung Hiền Phương;  Advisor : Hoàng Thị Kiều Nguyên (2020)

  • Tổng quan về polyme, phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng hợp chuỗi ion, phân biệt giữa phản ứng trùng hợp gốc tự do, cation và anion, tình hình nghiên cứu phản ứng UV trùng hợp ứng dụng trong chế tạo lớp phủ; phương pháp nghiên cứu thực nghiệm; kết quả.

  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Hương;  Advisor : Lê Minh Thắng (2013)

  • Trình bày tổng hợp TiO2 theo các phương pháp kết tinh thủy nhiệt và bay hơi dung môi. Tổng hợp các chất mẫu xúc tác TiO2 mang trên các chất mang với hàm lượng TiO2 lớn và độ bền của TiO2 trên mang tốt. Xúc tác TiO2 có khả năng chuyển hóa Cr(VI) tốt tai pH thấp (81,19%) nhưng có khả năng chuyển hóa Cr(VI) chưa cao ở pH trung tính. Xúc tác mang trên Al2O3 có hoạt tính cao nhất cho p...