Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Authors : Phạm, Thị Minh Ngọc;  Advisor : Nguyễn, Khánh Diệu Hồng (2012)

  • Trình bày xác định thành phần xử lý mỡ cá. Điều chiế xúc tác NaOH/NaY để tổng hợp etyl este từ mỡ cá, nghiên cứu cấ trúc và các đặc tính hóa lý của xúc tác. Tổng hợp và đánh giá chất lượng sản phẩm của etyl este thu được để sử dụng làm dung môi sinh học.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thủy;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

  • Xác định các tính chất hóa lý của mỡ bò và tìm các biện pháp xử lý nguyên liệu này. Tổng hợp xúc tác NaOH/zeolit Nã và xác định các đặc trưng của xúc tác. Khảo sát để tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình trao đổi este sử dụng nguyên liệu mỡ bò đã xử lý. Xác định các tính chất của sản phẩm biodiesel thu được.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đình Dương;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

  • Trình bày nguồn và tính chất của dầu mỡ thải. Tìm được phương pháp xử lý dầu mỡ thải đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu cho phản ứng trao đổi este. Tổng hợp xúc tác siêu axit trên cơ sở ZSM-5 và xác định đặc trưng hóa lý của các xúc tác. Nghiên cứu quá trình cracking dầu mỡ thải trên xúc tác này, tìm ra các điều kiện tối ưu. Xác định tính chất nhiên liệu sinh học thu được. Góp phần&#x...