Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thanh Phương;  Advisor : Đào Quốc Tùy (2013)

  • Tổng quan lịch sử hình thành và phát triển cơ chế phản ứng và động học quá trình tổng hợp nguyên liệu sản phẩm xúc tác, các phương pháp tổng hợp thiết bị phản ứng, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình Fischer-Tropsch; Thực nghiệm tổng hợp phương pháp nghiên cứu đánh giá đặc trưng thiết lập hệ thóng phản ứng Fischer-troppsch đánh giá hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác, đánh giá chất lượng nhiên l...

  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Authors : Hoàng, Ngọc Dũng;  Advisor : Đinh, Thị Ngọ (2012)

  • Trình bày về tổng quan dầu nhờn thải và các phương pháp tái sinh dầu nhờn thải hiện nay, công nghệ FCC và xúc tác FCC. tình hình nghiên cứu phục hồi xúc tác FCC trên thế giới và sử dụng, nghiên cứu xúc tác FCC ở nước ta. giới thiệu chung về quá trình cracking xúc tác. Thực nghiệm và kết quả.

  • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


  • Authors : Đỗ, Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn, Khánh Diệu Hồng (2012)

  • Trình bày tổng quan về vật liệu rây phân tử, vật liệu aluminophotphat, SAPO-5, lý thuyết về meso-SAPO-5. Tổng hợp SAPO-5, tổng hợp Meso-SAPO-5, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác, thực hiện phản ứng ckacking. Kết quả và thảo luận.