Tìm kiếm nâng cao

Current filters:
Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Duy Dũng;  Advisor : Trần Văn Thắng (2009)

  • Khái quát về nước thải công nghiệp in. Nêu các phương pháp xử lý nước thải như phương pháp cơ học, hoá học, hoá lý. Lựa chọn công nghệ xử lý; thực nghiệm hoá chất sử dụng và thiết bị thí nghiệm, mô tả thí nghiệm và thảo luận kết quả.

  • Thesis


  • Authors : Lê Hữu Ninh;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Hiền (2015)

  • Tổng quan về quá trình hydrodesunfua (HDS), các hãng bản quyền công nghệ HDS, phân xưởng LCO-HDS NMLD dung quất. Mô phỏng quá trình HDS-LCO. Kết quả nghiên cứu tính chất của nguyên liệu, điều kiện vận hành, nghiên cứu ảnh hưởng các thông số vận hành đến quá trình HDS...

  • Thesis


  • Authors : Đặng Việt Cường;  Advisor : Phan Huy Hoàng (2015)

  • Sơ lược về ngành giấy, về công ty cổ phần giấy An Hòa, quá trình sản xuất bột giấy, nước thải quá trình sản xuất bột giấy và các đặc tính của nước thải. Nêu các thông số đặc trưng của nước thải, nêu trình tự các bước tiến hành thực nghiệm nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh. Đánh giá ảnh hưởng của các điều kiện của quá trình xử lý đến các đặc trưng của nước thải,.....