Tìm kiếm nâng cao

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Phạm Thị Hồng Chiến;  Advisor : Nguyễn Thanh Liêm; Phùng Anh Tuân (2020)

  • Tổng quan về công nghệ in UV offset, mực in UV offset và dung dịch ẩm; tổng quan về tương tác giữa mực và dung dịch ẩm; phương pháp thực nghiệm; kết quả thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Hoàng Văn Đức;  Advisor : Lê Bá Thuận (2009)

  • Tổng quan canxi cacbonat, tình hình thị trường, phương pháp điều chế; phương pháp kết tủa trọng trường cao.Thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu, thảo luận kết quả khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Ca(OH)2, độ lưu lượng khí CO2, mức đột trọng trường, nhiệt độ cacbonat hoá tới thời gian phản ứng, kích thước hạt và hình thái của PCC. Đánh giá kích thước tinh thể canxi cacbonat bằng các phương pháp khác nha...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thủy;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên (2012)

  • Trình bày tổng hợp xúc tác trên cơ sở Co bổ sung kim loại thứ 2 là K mang trên chất mang y-Al2O3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng kim loại hoạt động Co, nguồn muối kim loại đưa lên chất mang, điều kiện hoạt hóa và điều kiện tiến hành phản ứng tới hiệu quả quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu.