Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Hòa;  Advisor : Trần Đức Huy; Nguyễn Anh Vũ (2017)

 • Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm. Thực nghiệm pha chế. Quy trình phân tích chất lượng sản phẩm. Kết quả khảo sát độ phân tán đồng đều của phụ gia trong dầu nhờn, ảnh hưởng của phương pháp phân tán hạt đến độ phân tán, của hàm lượng rắn phân tán đến độ nhớt động học,...

 • Thesis


 • Authors : Đinh Đức Thiện;  Advisor : Nguyễn Thị MInh HIền (2012)

 • Trình bày tổng quan về biodiesel. Mô phỏng quá trình tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các quá trình sản xuất biodiesel. Các kết luận và kiến nghị.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Trung Minh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2005)

 • Giới thiệu kết quả nghiên cứu đưa Pt lên bề mặt oxit nhôm ơ rdạng nano, quy trình chế tạo xúc tác có độ phân tán cao, góp phần vào công nghệ chế tạo xúc tác có hoạt tính cao, tiết kiệm được kim loại quý dùng cho quá trình isome hoá trong công nghiệp lọc hoá dầu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2005)

 • Trình bày về tiến hành biến tính dầu sở để làm nguyên liệu tốt cho chất tẩy rửa. Xác định được độ tẩy rửa và các tính chất hoá lý của chất tẩy rửa . Nghiên cứu ảnh hưởng của khuấy trộn đến quá trình tạo nhũ và chọn cơ cấu khuấy trộn phù hợp để tạo hệ nhũ dung dịch tẩy rửa. Tiến hành nghiên cứu mói quan hệ giữa chế độ khuấy trộn với độ bền nhũ thông qua đo thế Zeta