Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Ba Khoán;  Advisor : Lê Văn Hiếu (2011)

 • Trình bày tổng quan về quá trình cracking xúc tác. Thực hiện phản ứng cracking trên hệ thống MAT - 5000 nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đối với quá trình cracking xúc tác đến hiệu suất và chất lượng xúc tác. Phân tích các chế độ công nghệ cho quá trình cracking xúc tác tạo xăng nhiều nhất. Tiềm điều kiện tối ưu nhất đề cracking tạo xăng nhiều nhất

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Liễu;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2010)

 • Trình bày tổng quan dung môi hữu cơ, so sánh dung môi có nguồn gốc dầu mỏ và dung môi sinh học, nghiên cứu tổng hợp dung môi sinh học từ dầu thực vật thải, giới thiệu thành phần sơn và mực in. Thực nghiệm điều chế xúc tác Na2CO3/SiO2, các phương pháp khảo sát các đặc trưng của xúc tác, phân tích các tính chất của dầu ăn phế thải, chuẩn bị nguyên liệu, tổng hợp metyl este, nghiên cứu&#x...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Việt;  Advisor : Vũ Thị Thu Hà (2010)

 • Trình bày tổng quan về nhiên liệu diesel, tiêu chuẩn về hàm lượng lưu huỳnh trong diesel, các hợp chất chứa lưu huỳnh khỏi nhiên liệu, các phương pháp loại lưu huỳnh khỏi nhiên liệu, tổng quan về xúc tác quang hóa, hợp chất phụ silicagen. Quá trình thực nghiệm: Hóa chất, dụng cụ và thiết bị, tổng hợp xúc tác, các phương pháp hóa lý đặc trưng tính chất xúc tác, đánh giá hoạt tính xúc tác. Trình b...

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Hiền;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2010)

 • Trình bày tổng quan về rác thải rắn và loại nguyên liệu cao su. Giới thiệu chung về nguyên liệu cao su. Tổng quan về tình hình xử lý và tái chế rác thải cao su thu nhiên liệu và nguyên liệu. Tổng quan về nhiên liệu FO. Quá trình nhiệt phân cao su phế thải thu nhiên liệu FO. Quá trình thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Trình bày các kết quả và thảo luận

 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Nam Sơn;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2010)

 • Trình bày về nhiên liệu diesel, biodiesel, quá trình tổng hợp biodiesel, nguyên liệu mỡ cá basa. Tổng quan về các xúc tác kiềm trên γ - Al2O3, tạo chất mang, đưa pha xúc tác lên chất mang, tiến hành tổng hợp biodiesel, phân tích chất lượng sản phẩm biodiesel. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng mỡ cá, khảo sát đặc trưng của xúc tác và chất mang, khảo sát quá trình tái sử dụng xúc tác, ...