Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Linh Lan;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

  • Trình bày tổng quan về dầu thực vật, nhiên liệu Diesel. Thực nghiệm: Phân tích một số tính chất của dầu thực vật, quá trình tổng hợp Biodiesel. Kết quả và thảo luận: Ảnh hưởng của độ sạch của dầu thực vật tới quá trình tổng hợp Biodiesel, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp Biodiesel, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm sạch Biodiesel, đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiên cứu...