Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đặng Trung Minh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2005)

 • Giới thiệu kết quả nghiên cứu đưa Pt lên bề mặt oxit nhôm ơ rdạng nano, quy trình chế tạo xúc tác có độ phân tán cao, góp phần vào công nghệ chế tạo xúc tác có hoạt tính cao, tiết kiệm được kim loại quý dùng cho quá trình isome hoá trong công nghiệp lọc hoá dầu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2005)

 • Trình bày về tiến hành biến tính dầu sở để làm nguyên liệu tốt cho chất tẩy rửa. Xác định được độ tẩy rửa và các tính chất hoá lý của chất tẩy rửa . Nghiên cứu ảnh hưởng của khuấy trộn đến quá trình tạo nhũ và chọn cơ cấu khuấy trộn phù hợp để tạo hệ nhũ dung dịch tẩy rửa. Tiến hành nghiên cứu mói quan hệ giữa chế độ khuấy trộn với độ bền nhũ thông qua đo thế Zeta

 • Thesis


 • Authors : Võ Bá Hải;  Advisor : Đào Văn Tường (2005)

 • Giới thiệu hướng tổng hợp zeolit KF và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sử dụng để sản xuất cồn tuyệt đối, nhằm giải quyết vấn đề gía thành chất hấp phụ và đáp ứng nhiệm vụ khoa học về việc phát triển nhiên liệu sinh học

 • Thesis


 • Authors : Vũ An;  Advisor : Đào Văn Tường (2005)

 • Trình bày quá trình tổng hợp biodiesel từ các loại dầu thực vật khác nhau. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình metyleste hoá dầu thực vật. Nghiên cứu pha chế biodiesel trong diesel với các tỷ lệ khác nhau