Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Minh Hòa;  Advisor : Trần Đức Huy; Nguyễn Anh Vũ (2017)

 • Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm. Thực nghiệm pha chế. Quy trình phân tích chất lượng sản phẩm. Kết quả khảo sát độ phân tán đồng đều của phụ gia trong dầu nhờn, ảnh hưởng của phương pháp phân tán hạt đến độ phân tán, của hàm lượng rắn phân tán đến độ nhớt động học,...

 • Thesis


 • Authors : Đinh Đức Thiện;  Advisor : Nguyễn Thị MInh HIền (2012)

 • Trình bày tổng quan về biodiesel. Mô phỏng quá trình tổng hợp. Đánh giá hiệu quả kinh tế của các quá trình sản xuất biodiesel. Các kết luận và kiến nghị.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Lý Nhân;  Advisor : Lê Minh Thắng (2010)

 • rình bày tổng quan lý thuyết: vấn đề ô nhiễm môi trường, phương pháp xử lý ô nhiễm khí thải, giới thiệu chất mang Al2O3, giới thiệu chất nền Cordierite, các vấn đề của đề tài. Quá trình thực nghiệm: tổng hợp Cordierite, quy trình đưa chất mang lên chất nền Cordierite, các phương pháp hóa lý nghiên cứu đặc trưng. Kết quả và thảo luận.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thủy;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Xác định các tính chất hóa lý của mỡ bò và tìm các biện pháp xử lý nguyên liệu này. Tổng hợp xúc tác NaOH/zeolit Nã và xác định các đặc trưng của xúc tác. Khảo sát để tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình trao đổi este sử dụng nguyên liệu mỡ bò đã xử lý. Xác định các tính chất của sản phẩm biodiesel thu được.

 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Xuân;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2011)

 • Trình bày tổng quan tài liệu về nhiên liệu sinh học, xúc tác cho quá trình cracking, tổng quan về dầu ăn thải, mỡ động vật thải. Tổng hợp zeolit Y, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Tiến hành cracking dầu mỡ thải trong pha lỏng, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Xác định một số chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm.