Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Xuân;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2011)

 • Trình bày tổng quan tài liệu về nhiên liệu sinh học, xúc tác cho quá trình cracking, tổng quan về dầu ăn thải, mỡ động vật thải. Tổng hợp zeolit Y, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Tiến hành cracking dầu mỡ thải trong pha lỏng, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Xác định một số chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm.

 • Thesis


 • Authors : Lê Ba Khoán;  Advisor : Lê Văn Hiếu (2011)

 • Trình bày tổng quan về quá trình cracking xúc tác. Thực hiện phản ứng cracking trên hệ thống MAT - 5000 nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đối với quá trình cracking xúc tác đến hiệu suất và chất lượng xúc tác. Phân tích các chế độ công nghệ cho quá trình cracking xúc tác tạo xăng nhiều nhất. Tiềm điều kiện tối ưu nhất đề cracking tạo xăng nhiều nhất

 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Thống;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Phân tích đặc tính kỹ thuật của xúc tác cân bằng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Phương pháp và các điều kiện tái sinh xúc tác. Xác định các tính chất của dầu nhờn thải. Khảo sát tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình cracking dầu nhờn thải trong pha lỏng. Xác định các tính chất của sản phẩm lỏng thu được

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn An Tiến;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Hiền (2012)

 • Trình bày tổng quan quá trình FCC. Mô hình hóa quá trình FCC. Tối ưu hóa các thông số của quá trình FCC.