Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Ba Khoán;  Advisor : Lê Văn Hiếu (2011)

  • Trình bày tổng quan về quá trình cracking xúc tác. Thực hiện phản ứng cracking trên hệ thống MAT - 5000 nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ đối với quá trình cracking xúc tác đến hiệu suất và chất lượng xúc tác. Phân tích các chế độ công nghệ cho quá trình cracking xúc tác tạo xăng nhiều nhất. Tiềm điều kiện tối ưu nhất đề cracking tạo xăng nhiều nhất