Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thủy;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Xác định các tính chất hóa lý của mỡ bò và tìm các biện pháp xử lý nguyên liệu này. Tổng hợp xúc tác NaOH/zeolit Nã và xác định các đặc trưng của xúc tác. Khảo sát để tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình trao đổi este sử dụng nguyên liệu mỡ bò đã xử lý. Xác định các tính chất của sản phẩm biodiesel thu được.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Nam Sơn;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2010)

 • Trình bày về nhiên liệu diesel, biodiesel, quá trình tổng hợp biodiesel, nguyên liệu mỡ cá basa. Tổng quan về các xúc tác kiềm trên γ - Al2O3, tạo chất mang, đưa pha xúc tác lên chất mang, tiến hành tổng hợp biodiesel, phân tích chất lượng sản phẩm biodiesel. Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng mỡ cá, khảo sát đặc trưng của xúc tác và chất mang, khảo sát quá trình tái sử dụng xúc tác, ...

 • Thesis


 • Authors : Trần Văn Chi;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2010)

 • Trình bày tổng quan về nhiên liệu diesel, biodiesel, phụ gia chống oxi hóa, xúc tác mao quản trung bình tự nhiên. Phương pháp tổng hợp xúc tác trên cơ sở bentonit, tổng hợp phụ gia, các phương pháp xác định thành phần cấu trúc và tính chất của bentonit. Trình bày tổng hợp xúc tác, tổng hợp phụ gia chống oxy hóa isopropyl toluen với xúc tác Ben-Fe+

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp.