Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Võ Bá Hải;  Advisor : Đào Văn Tường (2005)

 • Giới thiệu hướng tổng hợp zeolit KF và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sử dụng để sản xuất cồn tuyệt đối, nhằm giải quyết vấn đề gía thành chất hấp phụ và đáp ứng nhiệm vụ khoa học về việc phát triển nhiên liệu sinh học

 • Thesis


 • Authors : Vũ An;  Advisor : Đào Văn Tường (2005)

 • Trình bày quá trình tổng hợp biodiesel từ các loại dầu thực vật khác nhau. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình metyleste hoá dầu thực vật. Nghiên cứu pha chế biodiesel trong diesel với các tỷ lệ khác nhau

 • Thesis


 • Authors : Đặng Lý Nhân;  Advisor : Lê Minh Thắng (2010)

 • rình bày tổng quan lý thuyết: vấn đề ô nhiễm môi trường, phương pháp xử lý ô nhiễm khí thải, giới thiệu chất mang Al2O3, giới thiệu chất nền Cordierite, các vấn đề của đề tài. Quá trình thực nghiệm: tổng hợp Cordierite, quy trình đưa chất mang lên chất nền Cordierite, các phương pháp hóa lý nghiên cứu đặc trưng. Kết quả và thảo luận.

 • Thesis


 • Authors : Phan Thanh Xuân;  Advisor : Nguyễn Khánh Diệu Hồng (2011)

 • Trình bày tổng quan tài liệu về nhiên liệu sinh học, xúc tác cho quá trình cracking, tổng quan về dầu ăn thải, mỡ động vật thải. Tổng hợp zeolit Y, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Tiến hành cracking dầu mỡ thải trong pha lỏng, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quá trình. Xác định một số chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm.