Ths-Kinh tế và quản lý (6109)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 6109 tài liệu

  • item.jpg
  • -


  • Tác giả : Nguyễn Trần Khôi;  Người hướng dẫn : Trần Thị Hương (2020)

  • Tổng quan về nhân lực và kinh nghiệm thực tiễn để nâng cao chất lượng nhân lực tại doanh nghiệp; thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm.