Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa truyền thông trong chương trình song song.
Authors: Nguyễn Thị Tố Loan
Advisor: Vũ Văn Thiệu
Keywords: Dữ liệu; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mô hình tính toán song song sử dụng thư viện MPI. Bài toán phương trình nước nông. Thiết kế giải thuật truyền thông tối ưu trong chương trình song song. Chạy thử nghiệm chương trình và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2826
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296199.pdf
    Restricted Access
  • Size : 684,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296199-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 88,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.