Thông tin tài liệu


Title: Kết hợp mô hình C-S và mô hình P2P trong phát triển các ứng dụng phân tán.
Authors: Nguyễn Thị Thu Hằng
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Mạng máy tính; Mô hình; Ứng dụng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô hình C-S, mô hình P2P và một số giải pháp kết hợp giữa hai mô hình C-S và P2P. Nêu dịch vụ chia sẻ tệp theo yêu cầu. Dự kiến xây dựng ứng dụng chia sẻ tệp theo mô hình shared cache folder.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2834
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296209.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296209-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,3 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.