Ths-Môi trường (539)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 539 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Đức Giang;  Người hướng dẫn : Đào Văn Hoằng (2013)

 • Trình bày tổng quan về ô nhiễm kim loại nặng trong nước và sử dụng Lignin để xử kim loại nặng. Nghiên cứu quy trình tạo vật liệu hấp phụ dưới dạng hạt. Khảo sát các điều kiện tối ưu của quá trình hấp phụ dung dịch đơn kim loại, dung dịch chứa hai kim loại Hg2+ và Cd2+ bằng lignin đối với thí nghiệm mẻ. Nghiên cứu quy trình ứng dụng vật liệu điều chế từ lignin để xử lý Hg2+ và ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ Thiện Bằng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2013)

 • Trình bày tổng quan về hoạt động khai thác than và tác động đến môi trường. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu về quản lý chất thải nguy hại. Đánh giá hiện trạng phát sinh và tình hình quản lý chất thải nguy hại trong hoạt động khai thác than ở Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải nguy hại trong hoạt động khai thác than tại Quảng Ninh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Triệu Quý Hợi;  Người hướng dẫn : Văn Diệu Anh (2013)

 • Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Dự báo các nguồn nước thải và diễn biến chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Phạm Văn Phú;  Người hướng dẫn : Trần Lệ Minh (2020)

 • Tổng quan về tình hình ô nhiễm amoni trong nước và nước thải, phương pháp xử lý amoni trong nước và nước thải, xử lý amoni bằng biochar, tình hình nghiên cứu sử dụng biochar chế tạo từ phụ phẩm nông nghiệp để xử lý amoni trong nước; quy trình thực nghiệm; kết quả.