Ths-Môi trường (532)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 532 tài liệu

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đỗ Thiện Bằng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2013)

 • Trình bày tổng quan về hoạt động khai thác than và tác động đến môi trường. Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu về quản lý chất thải nguy hại. Đánh giá hiện trạng phát sinh và tình hình quản lý chất thải nguy hại trong hoạt động khai thác than ở Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải nguy hại trong hoạt động khai thác than tại Quảng Ninh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Triệu Quý Hợi;  Người hướng dẫn : Văn Diệu Anh (2013)

 • Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Dự báo các nguồn nước thải và diễn biến chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Phạm Văn Phú;  Người hướng dẫn : Trần Lệ Minh (2020)

 • Tổng quan về tình hình ô nhiễm amoni trong nước và nước thải, phương pháp xử lý amoni trong nước và nước thải, xử lý amoni bằng biochar, tình hình nghiên cứu sử dụng biochar chế tạo từ phụ phẩm nông nghiệp để xử lý amoni trong nước; quy trình thực nghiệm; kết quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn;  Người hướng dẫn : Lê Văn Nhạ (2013)

 • Tổng quan về nước rỉ rác, các công nghệ xử lý nước rỉ rác hiện nay, công nghệ xử lý rác bằng bãi lọc trồng cây. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu, quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang, phương pháp lấy mẫu và phân tích, mô hình ứng dụng. Kết quả tiền xử lý nước rỉ rác, mô hình thí nghiệm, vận dụng mô hình subwet 2.0 về bãi lọc tr...