Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thảo;  Advisor : Vũ Ngọc Tước (2017)

  • Tổng quan về vật liệu và các cấu trúc nano bán dẫn thấp chiều. Cơ sở lý thuyết phiếm hàm mật độ và gần đúng liên kết chặt dựa trên DFT. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp mật độ thấp bằng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, từ trên xuống. Nghiên cứu các cấu trúc nano xốp kênh rỗng dưới dạng tam giác và thoi bằng phương pháp tiếp cận từ trên xuống.

  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Thảo;  Advisor : Trương Ngọc Thận; Dương Ngọc Bình (2018)

  • Khái quát về quặng inmenit và các phương pháp làm giàu tinh quặng. Tổng quan công nghệ becher. Nguyên liệu, quy trình và thiết bị thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu làm giàu quặng inmenit sa khoáng Hà Tĩnh bằng công nghệ becher, nghiên cứu khả năng cường hóa quá trình ăn mòn sắt, đề xuất quy trình và chế độ xử lí inmenit sa khoáng Hà Tĩnh theo công nghệ becher.