Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tường Vi;  Advisor : Hoàng Đình Long; Lê Anh Tuấn (2014)

  • Nghiên cứu phương pháp cung cấp nhiên liệu LPG/diesel và tạo hỗn hợp trong động cơ ; đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ LPG/diesel, ảnh hưởng của tỷ lệ LPG thay thế đến tính năng kinh tế kỹ thuật và phát thải và ảnh hưởng của LPG đến góc phun sớm tối ưu của động cơ

  • Thesis


  • Authors : Tô Hoàng Tùng;  Advisor : Nguyễn Trọng Hoan; Hồ Hữu Hải (2016)

  • Tổng quan ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và sự phát triển trong lĩnh vực sản xuất ô tô khách; khí động học ô tô; tình hình nghiên cứu khí động học ô tô; công nghệ sản xuất vỏ ô tô khách ở Việt Nam. Xây dựng mô hình mô phỏng khí động học vỏ xe khách. Nghiên cứu khí động học vỏ ô tô khách bằng phần mềm ansys-fluent. Nghiên cứu khí động học vỏ xe khách trong ống khí động.

  • Thesis


  • Authors : Tạ Tuấn Hưng;  Advisor : Dương Ngọc Khánh; Võ Văn Hường (2017)

  • Xu thế phát triển và vấn đề mất ổn định đoàn xe sơ mi rơ moóc (ĐXSMRM); lựa chọn chỉ tiêu, thông số đánh giá mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Xây dựng mô hình động lực học không gian xác định mất ổn định lật ngang ĐXSMRM. Khảo sát xác định mất ổn định lật ngang đoàn xe khi quay vòng.