Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Chu Thị Hải Nam;  Advisor : Nguyễn Hồng Liên; Đào Văn Tường (2014)

 • Tổng quan hợp chất clo hữu cơ, các phương pháp xử lý hợp chất clo hữu cơ, quá trình hydrodeclo hóa. Tổng hợp xúc tác, thực nghiệm nghiên cứu đặc trưng và cấu trúc xúc tác. Kết quả nghiên cứu chế tạo xúc tác một cấu tử Pd, 2 cấu tử trên cơ sở Pd, nghiên cứu ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính xúc tác hai cấu tử,...

 • Thesis


 • Authors : Trương Thanh Tâm;  Advisor : Lê Văn Hiếu; Võ Viễn (2014)

 • Nghiên cứu xác định điều kiện tổng hợp xúc tác chứa các tâm axit trên nền vật liệu mao quản trung bình SBA-15 với các đối tượng nghiên cứu cụ thể là Al-SBA-15, SO42-/Zr-SBA-15 và Al2O3-ZrO2-Fe2O3-SBA-15. Đồng thời sử dụng các phản ứng cracking xúc tác và cracking oxy hóa để đánh giá hoạt tính xúc tác với nguyên liệu là phân đoạn dầu nặng và xác định các điều kiện và xúc tác tốt nhất cho mỗi quá&...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thu Hoài;  Advisor : Nguyễn Bin (2014)

 • Luận án nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xử lý khí SO2 (khí phát sinh có nồng độ nhất) đó là: Lưu lượng khí thải, nồng độ dịch hấp thụ, lưu lượng lỏng hấp thụ.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Mai Phương;  Advisor : Lê Minh Thắng (2014)

 • Tổng quan về các thành phần khí gây ô nhiễm, các phương pháp xử lý khác nhau với mỗi thành phần độc hại trong khí thải, kết quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam về xúc tác xử lý khí thải. Tổng hợp vật liệu, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác, nghiên cứu hoạt tính xúc tác. Kết quả tổng hợp chất nền cordierite, chất mang, quá trình đưa chất mang lên bề mặt chất nền,...