Search

Current filters:
Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Lệ Minh;  Advisor : Huỳnh Trung Hải; Mikiya Tanaka (2012)

  • Trình bày tổng quan về tình hình ô nhiễm kim loại trong nước và các phương pháp xử lý ô nhiễm. Phương pháp nghiên cứu và quy trình thực nghiệm. Kết quả và thảo luận về khả năng xử lý một số ion kim loại trong dung dịch bằng sinh khối khô của cây dương xỉ và cỏ lác.