Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lương Xuân Hùng;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2015)

  • Tổng quan tiết kiệm năng lượng của điều hòa không khí, thị trường điều hòa không khí ở Việt Nam, phương pháp xác định đặc tính năng lượng của điều hòa gia dụng, ảnh hưởng của thời tiết và thói quen sử dụng tới tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thử nghiệm, tính hệ số CSPF theo tiêu chuẩn TCVN 7831:2012, tính hệ số CSPF theo phương pháp mới.