Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Quyền;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2014)

 • Tổng quan tình hình sản suất và sử dụng năng lượng tại các Nhà máy dệt may ở Việt Nam. Tình trạng sản xuất và dây chuyền công nghệ của Công ty cổ phần Bitexco Nam Long Thái Bình. Đánh giá hiệu quả sử dụng và một số giải pháp tiết kiệm năng lượng tại Công ty.

 • Thesis


 • Authors : Lương Xuân Hùng;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2015)

 • Tổng quan tiết kiệm năng lượng của điều hòa không khí, thị trường điều hòa không khí ở Việt Nam, phương pháp xác định đặc tính năng lượng của điều hòa gia dụng, ảnh hưởng của thời tiết và thói quen sử dụng tới tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thử nghiệm, tính hệ số CSPF theo tiêu chuẩn TCVN 7831:2012, tính hệ số CSPF theo phương pháp mới.

 • Thesis


 • Authors : Dương Thị Bắc;  Advisor : Trần Gia Mỹ (2015)

 • Cơ sở lý thuyết cháy. Nêu thực trạng sử dụng năng lượng trong một số lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp. Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong lò và hệ thống cung cấp nhiệt công nghiệp được khảo sát. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cháy trong lò và hệ thống cấp nhiệt được khảo sát.

 • Thesis


 • Authors : Đào Hoàng Anh;  Advisor : Đinh Nguyên Bình (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Đồng phát nhiệt điện và phân tích các đặc tính năng lượng. Mô tả dây chuyền công nghệ nhiệt điện đồng phát cho dự án nhà máy sản xuất phân đạm chuẩn. Xác định tiêu hao hơi của tuabin chu trình chuẩn. Tính nhiệt tuabin II36-98/42 chu trình chuẩn. Tính nhiệt cho sơ đồ thực tế nhiệt điện đồng phát của Nhà máy phân đạm Ninh Bình và so sánh với phương&...