Thông tin tài liệu


Title: Một giải pháp kỹ thuật trong việc phát hiện tấn công DoS bằng phương pháp phân tích log.
Authors: Bùi Thanh Hiền
Advisor: Nguyễn Khanh Văn
Keywords: Dữ liệu; Bảo vệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về DOS. Phát hiện tấn công DOS bằng phương pháp phân tích log. Thư viện hỗ trợ phân tích log và thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3005
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297025.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297025-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 92,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.