Ths-Sinh học, Thực phẩm (636)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 636 tài liệu

  • item.jpg
  • Thesis


  • Tác giả : Đinh Văn Minh;  Người hướng dẫn : Trương Quốc Phong (2013)

  • Nghiên cứu tách DNA tổng số từ A.tumefaciens EHA. Phân lập gen dps mã hóa decaprenyl diphosphate synthase từ A.tumefaciens EHA. Tách dòng gen dps vào vector biểu hiện. Tạo chủng A. tumefaciens tái tổ hợp mang vector biểu hiện chứa gen dps. Nghiên cứu tổng hợp CoQ10 từ chủng A. tumefaciens tái tổ hợp.

  • item.jpg
  • -


  • Tác giả : Trần Thị Hương;  Người hướng dẫn : Phạm Tuấn Anh (2020)

  • Tổng quan về nấm Vân chi, polysaccharopeptide từ nấm Vân chi, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp polysaccharopeptide nội bài của nấm Vân chi trong quá trình lên men chìm, thu hồi polysaccharopeptide từ nấm Vân chi; vật liệu và phương pháp; kết quả và thảo luận.