Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Phạm Nguyễn Mỹ Lộc;  Advisor : Vũ Duy Hải (2017)

  • Nêu hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, các hệ thống ứng dung CNTT trong bệnh viện, vấn đề trao đổi dữ liệu bệnh án điện tử. Nghiên cứu mô hình bệnh án điện tử đa phương tiện I-EMR trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Nghiên cứu chuẩn kết nối DICOM với hệ thống I-EMR. Nghiên cứu phần mềm và ứng dụng thực tế.