Search

Current filters:
Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Đình Trung;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2014)

  • Giới thiệu lịch sử nghiên cứu về tim, tình hình nghiên cứu trong ngoài nước. Giải phẫu tim và tín hiệu tim loạn nhịp. Cơ sở toán học và các phương pháp phân tích tín hiệu y sinh. Ứng dụng xử lý tín hiệu tim loạn nhịp và ứng dụng phân tích quang phổ tín hiệu tim loạn nhịp