Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trọng Phúc;  Advisor : Nguyễn Đức Trí (2006)

  • Giới thiệu những vấn đề lý luận của việc nâng cao chất lượng dạy học ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật; thực trạng và các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn học cơ ứng dụng ở trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh. Kiến nghị đưa ra: tăng cường biện pháp đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên trực tiếp dạy bộ môn; động viên, khuyến khích giáo viên áp dụng các phương pháp dạy&...

  • Thesis


  • Authors : Trần Đức Anh;  Advisor : Nguyễn Xuân Lạc (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm, thực hành ảo trong đào tạo nghề. Vận dụng kết quả nghiên cứu của một số bài thí nghiệm; đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề Cơ khí.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Minh Nguyệt;  Advisor : Nguyễn Xuân Lạc (2008)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành (TN TH) ảo trong đào tạo nghề. Đề xuất quy trình xây dựng và sử dụng TN TH; ứng dụng xây dựng một số bài thực hành ảo trong chương trình khung dạy nghề Điện công nghiệp.