Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tào Văn Cường;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2016)

  • Cơ sở lý luận của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học. Lý thuyết về Wavelet, về ADSL và cách điều chế. Điều chế đa sóng mang dựa trên FFT, DWT.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đình Quyết;  Advisor : Nguyễn Minh Tuấn (2014)

  • Cơ sở lý luận của việc áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học. Ứng dụng phần mềm thiết kế bài giảng mô phỏng trong dạy học tại Đại học công nghiệp Việt - Hung. Sử dụng phần mềm ptolemy trong dạy mô phỏng thiết kế hệ thống nhúng.