Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đình Quyết;  Advisor : Nguyễn Minh Tuấn (2014)

  • Cơ sở lý luận của việc áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học. Ứng dụng phần mềm thiết kế bài giảng mô phỏng trong dạy học tại Đại học công nghiệp Việt - Hung. Sử dụng phần mềm ptolemy trong dạy mô phỏng thiết kế hệ thống nhúng.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Hà;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2014)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng công cụ hỗ trợ trong công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khảo sát thực trạng công cụ đánh giá môn học mạng máy tính tại Trường cao đẳng nghề Long Biên. Thực nghiệm sư phạm.