Ths-Toán tin (182)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 182

 • 327952-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Minh Đức;  Advisor : Trần Ngọc Thăng (2022)

 • Tổng quan về bài toán nhận dạng chữ viết (OCR), kiến trúc mạng neuron; một số cấu trúc mạng CNN hiện nay; các phương pháp giải bài toán; giải pháp Smartocr cho bài toán nhận dạng chữ viết

 • 327885-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đinh Tuấn Cường;  Advisor : Vũ Thành Nam (2021)

 • Tổng quan về học máy, tối ưu trong học máy; thuật toán hướng giảm Gradient; thuật toán hướng giảm Gradient ngẫu nhiên có đà; thử nghiệm và đánh giá kết quả.

 • 327887-tt.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Duy Giang;  Advisor : Vũ Thành Nam (2021)

 • Tổng quan về chữ ký số; ký số từ xa; ứng dụng hỗ trợ ký số từ xa.

 • 327867.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trịnh Hoàng Đức;  Advisor : Nguyễn Đình Hân (2022)

 • Tổng quan blockchain, định danh số; mô hình định danh số tự chủ; mô phỏng và thử nghiệm hệ thống định danh số.

 • 295312.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Thị Bích Ngọc, Phạm;  Advisor : Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2014)

 • Trình bày cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ SQL. Sử dụng SQL trong tính toán đại số và cài đặt các giải thuật trên đồ thị, cài đặt thuật toán và ứng dụng.

 • 327853-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Bảo Trung;  Advisor : Đỗ Đức Thuận (2021)

 • Tổng quan differential privacy; differential privacy với thuật toán rừng ngẫu nhiên; phương pháp mẫu ngẫu nhiên và tổng hợp; ứng dụng của differential privacy trong các thuật toán khác.

 • 327856-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trương Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Hương (2021)

 • Tổng quan về quy trình phân tích và khai phá dữ liệu, một số bài toán phổ biến trong khai phá dữ liệu, mạng nơ-ron nhân tạo, logic mờ; xây dựng giải pháp xử lý cho bài toán phân tích chất lượng nước và phân lớp; một số ứng dụng của mạng mờ - tự mã hóa.

 • 271100.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trịnh, Quốc Bảo;  Advisor : Phan, Trung Huy (2012)

 • Giới thiệu tổng quan về giấu tin - giấu tin trong ảnh, phát hiện ảnh có giấu tin. Một số kỹ thuật phát hiện có ràng buộc. Cài đặt thử nghiệm.

 • 327793-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Đặng Hữu Tú;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Hương (2021)

 • Tổng quan về bài toán mô phỏng giao thông, một số phần mềm mô phỏng giao thông, nền tảng GAMA; cơ sở lý thuyết; xây dựng mô hình; ứng dụng; kết luận và hướng phát triển.