Ths-Toán tin (134)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 134 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Hoàng Đạt;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020)

 • Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Triệu Khắc Tùng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thiệu Huy (2013)

 • Tổng quan hệ động lực tuyến tính, nhiễu của nửa nhóm, phương pháp nửa nhóm cho các phương trình có trễ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phan Hải Đăng;  Người hướng dẫn : Tống Đình Quỳ (2008)

 • Trình bày mô hình ARMA, các phương pháp ước lượng tham số của mô hình và hạn chế của nó khi áp dụng vào chuỗi thời gian tài chính. Những khái niệm cơ bản của một quá trình ARCH và đặc trưng của nó. Ước lượng tham số của mô hình ARCH, phương pháp ước lượng hợp lý cực đại. Mở rộng mô hình ARCH. Kết quả ước lượng tham số cho các chuỗi số liệu tài chính có hiệu ứng ARCH và một&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Phạm Thị Kiều Vân;  Người hướng dẫn : Tống Đình Quỳ (2013)

 • Nêu một số kiến thức về toán và tài chính. Giới thiệu mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn. Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn kiểu châu Âu và kiểu Mỹ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Quốc Tuấn;  Người hướng dẫn : Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Quốc Tuấn;  Người hướng dẫn : Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Nam Trung;  Người hướng dẫn : Nguyễn Phương Anh (2012)

 • Trình bày bài toán điều khiển tối ưu ràng buộc điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc hỗn hợp trạng thái và điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc trạng thái thuần nhất và ràng buộc hỗn hợp. Phương pháp số giải bài toán điểu khiển tối ưu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đào Tuấn Anh;  Người hướng dẫn : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Đào Tuấn Anh;  Người hướng dẫn : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Mai Thị Hoa;  Người hướng dẫn : Hồ Đăng Phúc (2019)

 • Giới thiệu mô hình hồi quy, khái niệm số chênh và tỷ số chênh, hồi quy logit đơn biến, đa biến, kiểm định giả thuyết đối với mô hình hồi quy logit đa biến. Ứng dụng mô hình hồi quy logit vào phân tích số liệu tuyển sinh đại học năm 2016