Ths-Toán tin (182)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 182 tài liệu

 • 327952-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Vũ Minh Đức;  Người hướng dẫn : Trần Ngọc Thăng (2022)

 • Tổng quan về bài toán nhận dạng chữ viết (OCR), kiến trúc mạng neuron; một số cấu trúc mạng CNN hiện nay; các phương pháp giải bài toán; giải pháp Smartocr cho bài toán nhận dạng chữ viết

 • 327885-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Đinh Tuấn Cường;  Người hướng dẫn : Vũ Thành Nam (2021)

 • Tổng quan về học máy, tối ưu trong học máy; thuật toán hướng giảm Gradient; thuật toán hướng giảm Gradient ngẫu nhiên có đà; thử nghiệm và đánh giá kết quả.

 • 327887-tt.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Duy Giang;  Người hướng dẫn : Vũ Thành Nam (2021)

 • Tổng quan về chữ ký số; ký số từ xa; ứng dụng hỗ trợ ký số từ xa.

 • 327867.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Trịnh Hoàng Đức;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đình Hân (2022)

 • Tổng quan blockchain, định danh số; mô hình định danh số tự chủ; mô phỏng và thử nghiệm hệ thống định danh số.

 • 295312.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Thị Bích Ngọc, Phạm;  Người hướng dẫn : Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2014)

 • Trình bày cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ SQL. Sử dụng SQL trong tính toán đại số và cài đặt các giải thuật trên đồ thị, cài đặt thuật toán và ứng dụng.

 • 327853-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Trần Bảo Trung;  Người hướng dẫn : Đỗ Đức Thuận (2021)

 • Tổng quan differential privacy; differential privacy với thuật toán rừng ngẫu nhiên; phương pháp mẫu ngẫu nhiên và tổng hợp; ứng dụng của differential privacy trong các thuật toán khác.

 • 327856-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Trương Tiến Dũng;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hương (2021)

 • Tổng quan về quy trình phân tích và khai phá dữ liệu, một số bài toán phổ biến trong khai phá dữ liệu, mạng nơ-ron nhân tạo, logic mờ; xây dựng giải pháp xử lý cho bài toán phân tích chất lượng nước và phân lớp; một số ứng dụng của mạng mờ - tự mã hóa.

 • 327819.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Thị Phương;  Người hướng dẫn : Tạ Anh Sơn (2021)

 • Tổng quan về bài toán tối ưu, quy hoạch tuyến tính, quy hoạch nguyên; bài toán xây dựng thời khóa biểu; giải thuật tham lam và kết quả thực nghiệm.

 • 271100.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Trịnh, Quốc Bảo;  Người hướng dẫn : Phan, Trung Huy (2012)

 • Giới thiệu tổng quan về giấu tin - giấu tin trong ảnh, phát hiện ảnh có giấu tin. Một số kỹ thuật phát hiện có ràng buộc. Cài đặt thử nghiệm.

 • 327793-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Đặng Hữu Tú;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hương (2021)

 • Tổng quan về bài toán mô phỏng giao thông, một số phần mềm mô phỏng giao thông, nền tảng GAMA; cơ sở lý thuyết; xây dựng mô hình; ứng dụng; kết luận và hướng phát triển.

 • 327794-TT.pdf.jpg
 • -


 • Tác giả : Nguyễn Lâm Tùng;  Người hướng dẫn : Tạ Thị Thanh Mai (2021)

 • Tổng quan về phương pháp giải quyết bài toán bằng deep learning; kiến thức cơ sở deep learning; các ví dụ giải xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng bằng deep learning.