Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Đình Tuấn;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2008)

 • Tổng quan về thị trường tài chính, sơ lược các công cụ toán học được sử dụng và một số mô hình toán trong quản lý rủi ro tín dụng cũng như các áp dụng trong quản lý rủi ro tín dụng.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thanh Vân;  Advisor : Phan Trung Huy (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về xác thực điện tử. Trình bày lý thuyết số học, lý thuyết mã hoá, chữ ký điện tử, các giao thức trong mã hoá dung trong xác thực điện tử. ứng dụng của xác thực trong thương mại điện tử, các giao thức bảo mật trong thanh toán điện tử. Xây dựng thư viện mã hoá và ứng dụng cho hệ chữ ký điện tử.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Tăng Bảo Ngọc;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2008)

 • Trình bày bài toán giá trị ban đầu trong thang Banach, các phương pháp tiếp cận giải quyết bài toán. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết và một số kết quả đạt được, với việc giải quyết bài toán giá trị ban đầu trong một số lớp hàm ma trận suy rộng thuộc hệ Cauchy- Riemann tổng quát mà ở đó bài toán giá trị ban đầu có nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Xuân Khải;  Advisor : Đặng Văn Đức (2009)

 • Trình bày khái quát về cơ sở dữ liệu đa phương tiện - cơ sở dữ liệu ảnh. Hoa văn ảnh và các kỹ thuật tìm kiếm dựa trên hoa văn ảnh. Xây dựng ứng dụng truy tìm ảnh dựa trên nội dung sử dụng bộ lọc Gabor.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Bình;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2009)

 • Môt số mô hình dự báo dùng mô hình chuỗi thời gian: Mô hình dừng tuyến tính (AR, MA, ARMA), mô hình không dừng tuyến tính (ARIMA), mô hình mùa vụ (SARIMA). Xây dựng ứng dụng minh họa dự báo trên mô hình ARIMA

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Phú;  Advisor : Bùi Khởi Đàm (2008)

 • Trình bày các khái niệm trong lý thuyết rủi ro như: quá trình bồi thường, số lần bồi thường, quá trình bồi thường tổng thể và quá trình rủi ro trong tái bảo hiểm, quá trình dự trữ và vấn đề phá sản. Đồng thời đưa ra phương pháp đánh giá xác suất phá sản của một hệ thống và cách ước lượng xác suất phá sản.