Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Tăng Bảo Ngọc;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2008)

  • Trình bày bài toán giá trị ban đầu trong thang Banach, các phương pháp tiếp cận giải quyết bài toán. Nghiệm của bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết và một số kết quả đạt được, với việc giải quyết bài toán giá trị ban đầu trong một số lớp hàm ma trận suy rộng thuộc hệ Cauchy- Riemann tổng quát mà ở đó bài toán giá trị ban đầu có nghiệm.