Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Đình Tuấn;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2008)

 • Tổng quan về thị trường tài chính, sơ lược các công cụ toán học được sử dụng và một số mô hình toán trong quản lý rủi ro tín dụng cũng như các áp dụng trong quản lý rủi ro tín dụng.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Kim Oanh;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy (2012)

 • Trình bày về mô hình cạnh tranh cổ điển. Mô hình cạnh tranh có sự phân tán. Mô hình hai loài cạnh tranh một nguồn thức ăn chung.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Bình;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2009)

 • Môt số mô hình dự báo dùng mô hình chuỗi thời gian: Mô hình dừng tuyến tính (AR, MA, ARMA), mô hình không dừng tuyến tính (ARIMA), mô hình mùa vụ (SARIMA). Xây dựng ứng dụng minh họa dự báo trên mô hình ARIMA

 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Kiều Vân;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2013)

 • Nêu một số kiến thức về toán và tài chính. Giới thiệu mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn. Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn kiểu châu Âu và kiểu Mỹ.