Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

  • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

  • Thesis


  • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

  • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.