Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Huy Bắc;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2016)

 • Giới thiệu định lý Auchy-Kovalevskaya cổ điển. Bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết. Giới thiệu công cụ lập trình mathematica. Một số bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết và bài toán giá trị ban đầu với dữ kiện ban đầu là véc tơ thế.

 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Tú;  Advisor : Vũ Thành Nam (2016)

 • Tổng quan về tính toán lượng tử. Thuật toán lượng tử. Một số ứng dụng của thuật toán lượng tử.

 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.

 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Phương Loan;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Một số kiến thức cơ bản về thang thời gian. Phép biến đổi tích phân Laplace trên thang thời gian. Tích chập Laplace trên thang thời gian

 • Thesis


 • Authors : Mai Minh Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu về phép biến đổi fourier, phép biến đổi Kontorovich-Lebedev, một số ứng dụng. Tích chập suy rộng Fourier. Tích chập suy rộng Kontorovich-Lebedev.