Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

  • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Lương;  Advisor : Phan Trung Huy (2013)

  • Trình bày tổng quan về giấu tin và một số khái niệm cơ sở. Giấu tin trên ảnh nhị phân. Mã đàn hồi theo tiếp cận giấu tin và chương trình ứng dụng

  • -


  • Authors : Nguyễn Hoàng Đạt;  Advisor : Nguyễn Thị Thanh Huyền (2020)

  • Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ, mô hình ngôn ngữ áp dụng cho một số bài toán nhận diện thực thể; mô hình ngôn ngữ áp dụng cho bài toán phân loại sắc thái văn bản.