Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Phương Loan;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • ột số kiến thức cơ bản về thang thời gian. Phép biến đổi tích phân Laplace trên thang thời gian. Tích chập Laplace trên thang thời gian.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Đại;  Advisor : Nguyễn Quang Thuận (2016)

 • Mô hình giải toán tối ưu mạng xe buýt cho thành phố Đà Nẵng. Bài toán tối ưu mạng xe buýt sử dụng mô hình cân bằng người dùng ngẫu nhiên. Thuật gải và kết quá thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thu;  Advisor : Lê Quang Thủy (2016)

 • Giới thiệu bài toán cân bằng và một số trường hợp đặc biệt. Sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng. Một só phương pháp giải bài toán cân bằng.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Oanh Cường;  Advisor : Lê Đình Nam (2016)

 • Nêu các khái niệm cơ bản về biểu đồ Young và công thức Hook. Một số cách chứng minh công thức Hook. Một số ứng dụng của biểu đồ Young và công thức Hook.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

 • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER

 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Thanh Xuân;  Advisor : Trần Việt Dũng (2012)

 • Trình bày những kiến thức cơ sở về không gian tuyến tính Rn; hàm nhiều biến với tính liên tục khả vi; giới thiệu một số loại bài toán tối ưu. Phương pháp lưới cơ sở giải bài toán tối ưu không ràng buộc