Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thanh Bình;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2009)

  • Môt số mô hình dự báo dùng mô hình chuỗi thời gian: Mô hình dừng tuyến tính (AR, MA, ARMA), mô hình không dừng tuyến tính (ARIMA), mô hình mùa vụ (SARIMA). Xây dựng ứng dụng minh họa dự báo trên mô hình ARIMA