Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Trung;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2016)

  • Giới thiệu một số kiến thức cơ sở: tích chập bất đẳng thức tích chập. Bất đẳng thức tích chập FOURIER và tích chập suy rộng. Bất đẳng thức tích chập kiểu FOURIER