Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Việt Dũng;  Advisor : Bùi Công Cường (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết: khái niệm cơ bản và hệ mờ Takagi - Sugeno, mạng nơron nhân tạo, mạng thích nghi, hệ thống suy diễn mờ dựa trên mạng thích nghi. Mô hình mạng AnFis để dự báo giá cổ phiếu. Hướng phát triển mô hình mạng nơ ron dự báo tình trạng cổ phiếu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Huỳnh;  Advisor : Nguyễn Hữu Tiến (2010)

 • Tổng quan về lý thuyết nhận dạng. Các khái niệm cơ bản về phân cụm, phân cụm tuần tự, phân cụm theo thứ bậc. Thuật toán K-means và thuật toán ISODATA.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Minh Tâm;  Advisor : Nguyễn Phương Anh (2010)

 • Trình bày các kiến thực cơ sở. Các phương pháp giải bài toán quy hoạch toàn phương. Phương pháp SQP giải bài toán quy hoạch phi tuyến. Trình bày kết quả số

 • Thesis


 • Authors : Đoàn Thanh Sơn;  Advisor : Lê Trọng Vinh (2010)

 • Trình bày về bài toán truyền nhiệt và lý thuyết lược đồ sai phân. Phương pháp sai phân giải bài toán truyền nhiệt á tuyến trong không gian một chiều. Phương pháp một chiều địa phương giải bài toán truyền nhiệt tuyến tính trong không gian hai chiều hện số biến thiên. Phương pháp một chiều địa phương giải bài toán truyền nhiệt á tuyến trong không gian hai chiều. Tính toán một số kết quả trên máy tính