Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Tiến Toàn;  Advisor : Phan Trung Huy (2011)

 • Trình bày cơ sở đại số, ngôn ngữ hình thức trong lý thuyết mã. Giới thiệu về giấu tin trong ảnh. Thuật toán CPT và mở rộng của nó để giấu tin trong ảnh. Mã đàn hồi và ứng dụng của nó vào giấu tin trong ảnh.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Thị Bạch Kim (2011)

 • Trình bày bài toán tối ưu trên tập Pareto. Bốn trường hợp đặc biệt của bài toán tối ưu trên tập Pareto. Giải bài toán tối ưu trên tập Pareto bằng phương pháp quy hoạch lồi lõm.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Đoàn;  Advisor : Lê Trọng Vinh (2011)

 • Trình bày các công cụ cần thiết để nghiên cứu lược độ sai phân. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán biên dạng parabol. Trị riêng và vecto riêng đối với bài toán stuốc - liôvin

 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.