Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Thanh Xuân;  Advisor : Trần Việt Dũng (2012)

 • Trình bày những kiến thức cơ sở về không gian tuyến tính Rn; hàm nhiều biến với tính liên tục khả vi; giới thiệu một số loại bài toán tối ưu. Phương pháp lưới cơ sở giải bài toán tối ưu không ràng buộc

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Kim Oanh;  Advisor : Nguyễn Thiệu Huy (2012)

 • Trình bày về mô hình cạnh tranh cổ điển. Mô hình cạnh tranh có sự phân tán. Mô hình hai loài cạnh tranh một nguồn thức ăn chung.

 • Thesis


 • Authors : Trần Nam Trung;  Advisor : Nguyễn Phương Anh (2012)

 • Trình bày bài toán điều khiển tối ưu ràng buộc điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc hỗn hợp trạng thái và điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc trạng thái thuần nhất và ràng buộc hỗn hợp. Phương pháp số giải bài toán điểu khiển tối ưu.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.